DE EN

Salgs- og leveringsbetingelser.

1. Anvendelse.

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.

 

2. Tilbud og pris.

2.1. I⋅Wood vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 30 dage at regne fra tilbuddets datering.

2.2. I tilfælde af mellemsalg er I⋅Wood ikke bundet af den i tilbuddet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindeligt tilbudte leveringstid som muligt.

 

3. Måltagning.

3.1. Såfremt I⋅Wood bistår køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar.

 

4. Levering.

4.1. Levering finder sted ”ab fabrik” på I⋅Woods forretningsadresse Fabriksvej 2, 6973 Ørnhøj. Såfremt I⋅Wood arrangerer transport til købers forretningsadresse eller på angiven byggeplads sker transporten for købers regning.

4.2. I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til I-Wood Denmark®s chauffør eller direkte skriftligt til I-Wood Denmark®. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller skader.

4.3. Inden varernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalen. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.

 

5. Fordringshavermora.

5.1. Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er I-Wood Denmark® berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår i sådanne tilfælde til køber på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

5.2. Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale I-Wood Denmark® en rimelig lagerleje.

 

6. Betaling.

6.1. Betalingsbetingelser fremgår af I-Wood Denmark®s tilbud/ordrebekræftelse.

6.2. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, medmindre der i tilbuddet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.

6.3. Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

6.4. I-Wood Denmark® tilbud/ordrebekræftelser er betinget af, at I-Wood Denmark® kan tegne en kreditforsikring på køber for den fulde ordresum, idet køber i modsat fald skal foretage forudbetaling eller stille betryggende betalingsgaranti inden levering.

 

7. Ansvar for mangler.

7.1. I-Wood Denmark® har ret men ikke pligt til at deltage i mangelgennemgang ved afleveringen og i forbindelse med 1- og 5-års eftersyn. I-Wood Denmark®s manglende deltagelse i mangelgennemgang og/eller eftersyn afskærer ikke I-Wood Denmark® fra efterfølgende at gøre
indsigelser gældende.

7.2. Såfremt leverancen viser sig at være mangelfuld kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende i den anførte rækkefølge.

  1. I-Wood Denmark® foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.
  2. Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager I-Wood Denmark® en omlevering.
  3. Såfremt I-Wood Denmark® ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen som er mangelfuld. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen for forudgående eller fremtidige leverancer.
  4. Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således at I-Wood Denmark® aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I-Wood Denmark®s erstatningsansvar er derudover beløbsmæssigt begrænset til fakturaværdien af de mangelfulde varer med tillæg af 10 %.

7.3. I-Wood Denmark® er endvidere – uanset ovenstående – aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden I-Wood Denmark®s skyld, ved forhold over hvilke I-Wood Denmark® ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

7.4. Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvor leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til lager eller videresalg.

7.5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke – eller kun med store vanskeligheder – kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse krav mod I-Wood Denmark®, såfremt og alene i det omfang, at den oprindelige køber måtte have et krav mod I-Wood Denmark®. Tvister vedrørende sådanne krav behandles ved Voldgiftsnævnet, jf. pkt. 10.

 

8. Ansvar for forsinkelse.

8.1. I-Wood Denmark® er ansvarlig for forsinkelse, medmindre forsinkelsen skyldes forhold omtalt i pkt. 7.3.

8.2. Såfremt I-Wood Denmark® efter foranstående regler er ansvarlig betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at I-Wood Denmark® aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I-Wood Denmark®s erstatningsansvar er derudover beløbsmæssigt begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance med tillæg af 10 %.

8.3. Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelige ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for I-Wood Denmark® at kræve levering, og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Såfremt I-Wood Denmark® herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettige til ved skriftlig meddelelse til I-Wood Denmark® at hæve handlen. Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 7.3.

 

9. Produktansvar.

9.1. I-Wood Denmark® er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at I-Wood Denmark®s produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

 

10. Tvister.

10.1. Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes efter reglerne i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18),

10.2. Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB18 § 68 stk. 1 litra a, finder afgørelse i henhold til AB18 § 68.

10.3. Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsnævnet, jf. AB18 § 69.